Ψυχολογία και Ψυχιατρική

Κοινωνική κατάσταση

Η κοινωνική θέση είναι η θέση που κατέχει ένα άτομο στο ιεραρχικό κοινωνικό σύστημα στο οποίο εντάσσεται (ομάδα, αναγνωρισμένο ή εναλλακτικό κοινωνικό υποσύστημα). Αυτή είναι μια κοινωνική θέση ενός προσώπου, που συνδέεται με άλλους καθορίζοντας τους νόμους της αλληλεπίδρασης (δικαιώματα και καθήκοντα, ιδιαιτερότητες της αλληλεπίδρασης και ιεραρχία υποταγής). Η κατάσταση του ατόμου καθορίζεται από τα ειδικά και σημαντικά σημεία μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας: εθνικό, ηλικία, οικονομικοί δείκτες. Σε μεγαλύτερο βαθμό, η κοινωνική κατάσταση καθορίζεται από εξωτερικούς παράγοντες και επιτεύγματα, όπως η παρουσία της εξουσίας, η υλική ευημερία και οι διαθέσιμες ευκαιρίες. Πολύ λιγότερο συχνά στον προσδιορισμό της κατάστασης μιας κοινωνικής ομάδας επικεντρώνεται στις δεξιότητες και τη γνώση του ατόμου, στις εσωτερικές προσωπικές του ιδιότητες, στο χάρισμα στην επικοινωνία, στην εκπαίδευση.

Η έννοια της κοινωνικής θέσης υπάρχει μόνο στη διαδικασία σύγκρισης της θέσης ενός ατόμου με τις θέσεις των άλλων. Δείχνει μια ορισμένη θέση στην ιεραρχία, που αντικατοπτρίζει την οργάνωση της κοινωνικής δομής. Η υψηλή κατάσταση καθιστά δυνατή την επιρροή της πορείας της κοινωνικής και ιστορικής εξέλιξης, την απόλαυση προνομίων, μια ειδική θέση.

Η κοινωνική κατάσταση του ατόμου συνεπάγεται όχι μόνο τη χρήση ειδικών παροχών αλλά επιβάλλει στο άτομο κάποιες υποχρεώσεις που σχετίζονται με ορισμένες δραστηριότητες, την αναμενόμενη συμπεριφορά και την εφαρμογή των κανόνων που ορίζει η κοινωνία. Η κοινωνική θέση που προβάλλεται υποστηρίζεται από αυστηρούς κοινωνικούς μηχανισμούς που όχι μόνο επιβάλλουν υποχρεώσεις και δίνουν δικαιώματα αλλά και υποστηρίζουν μια ορισμένη κατανομή των ανθρώπων στις καθορισμένες κοινωνικές τάξεις. Το επίπεδο γενικής ανάπτυξης της κοινωνίας εξαρτάται από το πόσο προσεκτικά παρατηρούνται οι κοινωνικές κοινωνικές κατανομές και η συμμόρφωση της συμπεριφορικής εκδήλωσης με τις προδιαγεγραμμένες καταστάσεις. Όσο πιο σχολαστικά τα πάντα συμμορφώνονται με τις συνταγές, τόσο λιγότερα είναι τα μείγματα στις εκδηλώσεις, τότε θεωρείται η πιο οργανωμένη κοινωνία.

Για να καθορίσει την ατομική κοινωνική θέση, λαμβάνει υπόψη το επίπεδο εισοδήματός του, τα υλικά πράγματα που περιλαμβάνονται στην περιουσία, τον τρόπο ζωής και τον τρόπο ζωής, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τη θέση που λαμβάνεται στο σύστημα κατανομής της εργασίας, τον τόπο που κατέχεται στην πολιτική ιεραρχία, το επίπεδο εκπαίδευσης, .d.) Με βάση αυτά τα κριτήρια, κάθε άτομο έχει ταυτόχρονα πολλές κοινωνικές καταστάσεις που αντανακλούν το επίπεδο κάθε παραμέτρου (ένας νέος άνθρωπος είναι μια κοινωνική θέση σε σχέση με την ηλικία, ένας μηχανικός αντανακλά το καθεστώς σε σχέση με το επάγγελμα, ένας μονοπωλιακός φορέας παρουσιάζει το καθεστώς που βασίζεται σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία).

Αλλά η αξιολόγηση του συνόλου αυτών των κατηγοριών χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το εσωτερικό σύστημα ανθρώπινων αξιών δεν θα δώσει επαρκή κατανόηση, αφού υπάρχει μια βασική κατάσταση που βασίζεται στην αυτο-αντίληψη ενός ατόμου και στον τρόπο ζωής στον οποίο τηρεί. Δηλαδή, ένα άτομο που έχει ένα ευγενές υπόβαθρο, πολλές ανώτερες μορφές εκπαίδευσης και ένας ευφυής κοινωνικός κύκλος μπορεί να οδηγήσει σε οριακό τρόπο ζωής, που θα αντικατοπτρίζει την κατάστασή του.

Η έννοια αυτή είναι μάλλον πυκνά συνδεδεμένη με την έννοια του κοινωνικού γοήτρου, η οποία αντικατοπτρίζει εκείνες τις θέσεις που βρίσκονται σε ζήτηση και σεβαστές στην κοινωνία. Αυτό μπορεί να είναι ένα αναγνωρισμένο επάγγελμα ή περιοχή κατοικίας, οι τόποι επισκέψεων και η εκπαίδευση που έλαβε.

Ποια είναι η κοινωνική κατάσταση;

Η έννοια της κοινωνικής κατάστασης καθορίζει τη θέση που κατέχεται και αντανακλά την ιεραρχία της δομής ολόκληρης της ομάδας. Το χαρακτηριστικό της κατάστασης δεν εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τις προσπάθειες του ατόμου, καθορίζεται από τη γύρω κοινωνία, προικίζει ή στερεί ορισμένες λειτουργίες με βάση όχι πάντα αντικειμενικούς παράγοντες. Πρέπει να σημειωθεί ότι η καταληφθείσα κοινωνική κατάσταση δεν είναι μια στατική έννοια και αλλαγές σύμφωνα με τις εξωτερικές συνθήκες ή σύμφωνα με απόφαση του ίδιου του ατόμου. Επίσης, η κατάσταση μπορεί να παύσει να υφίσταται εντελώς αν κάποιος εγκαταλείψει αυτήν την κοινωνική ομάδα ή παύσει να αναπτύσσει τις δραστηριότητές της βάσει των κανόνων που διέπουν τις συμπεριφορικές εκδηλώσεις των ανθρώπων.

Η αύξηση της κοινωνικής θέσης είναι δυνατή με τις ανεξάρτητες προσπάθειες και προσδοκίες ενός ατόμου (απόκτηση πρόσθετης εκπαίδευσης, δημιουργία κοινωνικού κινήματος, αύξηση του αριθμού των παραγγελιών που πραγματοποιούνται), καθώς και από κοινωνικές διαδικασίες (στρατιωτικές συγκρούσεις, αλλαγή και κατάσχεση εξουσίας, θάνατος ανώτερων).

Οι καταστάσεις ενός ατόμου χωρίζονται σε προσωπικό και κοινωνικό-κοινό, που προκαλείται από την είσοδο ενός ατόμου σε κοινωνικές ομάδες διαφορετικής κλίμακας ταυτόχρονα. Η προσωπική κατάσταση περιλαμβάνει τον τόπο που καταλαμβάνει ένα άτομο σε μια μικρή ομάδα (οικογένεια, κοντινότερη ομάδα, ομάδα, κλπ.). Η θέση εδώ διέπεται από τις προσωπικές ιδιότητες και την ικανότητα οικοδόμησης ισχυρών και παραγωγικών διαπροσωπικών σχέσεων. Όσο οι καλύτεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τους άλλους, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των θετικών συναισθημάτων που αισθάνεται στην κατεύθυνσή του, τόσο υψηλότερη είναι η κατάστασή του. Η προσαρμογή της θέσης τους σε μια μικρή ομάδα είναι αρκετά απλή, χαρακτηρίζεται από συχνές αλλαγές στη θέση, η οποία καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη συναισθηματική αντίληψη και αντανακλά τη σχέση και τις διαδικασίες τους.

Η κοινωνική και κοινωνική θέση ενός ατόμου περιλαμβάνει τον τόπο που καταλαμβάνει σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που κατανέμονται βάσει ορισμένων κατηγοριών (φύλο, έθνος, θρησκεία, επάγγελμα, τόπος διαμονής κλπ.). Η αντίληψη των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών του ατόμου σε αυτό το επίπεδο δεν ρυθμίζεται από την ομάδα ανθρώπων και τον αντίκτυπό τους αλλά από την παγκόσμια θέση αυτής της κοινωνικής κατηγορίας στην κοινωνία. Είναι η έλλειψη ευελιξίας σε αυτό το θέμα και η κλίμακα αντίληψης που εξηγεί την υποτιμητική στάση με βάση τη φυλή τους, την καταπίεση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών βάσει των σεξουαλικών χαρακτηριστικών και των θρησκευτικών προτιμήσεων.

Κοινωνική κατάσταση και κοινωνικός ρόλος

Οι έννοιες της κατάστασης και του ρόλου δεν είναι ταυτόσημες, αν και είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Η κοινωνική θέση είναι ένας χώρος που έχει αναληφθεί και ο κοινωνικός ρόλος είναι μια προσδοκία από ένα άτομο, με βάση αυτό το καθεστώς. Στον κοινωνικό ρόλο υπάρχουν δύο κύριες κατευθύνσεις. Αυτές είναι οι τυποποιημένες, συνήθεις και κοινωνικά αναμενόμενες προσδοκίες και πώς ένας άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι είναι σύμφωνος με αυτό, δηλ. πώς εκπληρώνεται ή παραβιάζεται το στερεότυπο μοντέλο κοινωνικού ρόλου σε επίπεδο συμπεριφοράς.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται από επιτεύγματα και άλλοι δείκτες χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό ενός κοινωνικού ρόλου. Αυτές περιλαμβάνουν το επίπεδο συναισθηματικότητας που απαιτείται για την εκτέλεση ενός ρόλου, ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνεται (δεδομένης της γέννησης, για παράδειγμα, το φύλο ή που αποκτήθηκε, για παράδειγμα, η κατάσταση της μητέρας), η κλίμακα εκδήλωσης (ορισμένοι κοινωνικοί ρόλοι έχουν σαφή χρονικό ή γεωγραφικό πεδίο εκδήλωσης, . Επιπλέον, οι ρόλοι μπορούν να δημιουργηθούν ή αυθαίρετοι, κάτι που είναι αδύνατο αν υπάρχει κατάσταση, αλλά και η αλλαγή των ρόλων συμβαίνει αρκετές φορές την ημέρα, η αλλαγή της κατάστασης απαιτεί περισσότερο χρόνο. Ο αριθμός των κοινωνικών ρόλων αντιστοιχεί στον αριθμό των κοινωνικών καθεστώτων. Η ιδιότητα της μητέρας του παιδιού απαιτεί ορισμένες ευθύνες σε επίπεδο ρόλου. Από πολλές απόψεις, αυτό προκαλεί σοβαρές εσωτερικές συγκρούσεις και αντιφάσεις, όταν ένα πρόσωπο αντιμετωπίζει την επιλογή της εκπλήρωσης των προσδοκιών διαφορετικών ρόλων. Οι επαγγελματικοί και οικογενειακοί ρόλοι συχνά συγκρούονται, αναγκάζοντας ένα άτομο να επιλέξει να παίξει μόνο ένα πράγμα, επειδή είναι αδύνατο να παρευρεθεί ταυτόχρονα σε μια σημαντική συνάντηση και σε ένα παιδικό πανηγύρι.

Συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης ακολουθίας των ενεργειών που εκτελούνται, ο κοινωνικός ρόλος καθιστά σε μεγάλο βαθμό έναν άνθρωπο ομήρο για τα δικά του επιτεύγματα. Έτσι, οι γιατροί αναμένεται να είναι συνεχώς έτοιμοι να βοηθήσουν, από καταδικασμένη απάτη ή κλοπή, και από τον επικεφαλής θα αναμένεται να αναλάβουν την ευθύνη και να εφαρμόσουν αδιαμφισβήτητες αποφάσεις. Σε μια άλλη κοινωνία, αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό εντελώς διαφορετικά, καθώς υπάρχει διαφορετική στάση απέναντι σε διαφορετικές κοινωνικές καταστάσεις και ρόλους. Σε ορισμένες χώρες, οι γονείς λαμβάνουν και παραλαμβάνουν παιδιά από το σχολείο έως και τα μαθήματα αποφοίτησης, ενώ σε άλλα, τα ίδια τα παιδιά ηλικίας επτά ετών ξεπερνούν το ίδιο το ταξίδι διάρκειας δύο ωρών με πολλές μεταφορές.

Η αδυναμία εκπλήρωσης των αναμενόμενων κοινωνικών ρόλων συνήθως συνεπάγεται τιμωρία. Αυτό μπορεί να είναι μια κοινωνική καταδίκη της κοινωνίας και η μη αποδοχή ενός τέτοιου προσώπου στον δικό της κύκλο ή μπορεί να είναι μια νομική τιμωρία (στέρηση των γονικών δικαιωμάτων αν η μητέρα δεν εκπληρώνει γονείς, απολύσεις ή και φυλάκιση). Η ασυμφωνία μεταξύ της ανθρώπινης συμπεριφοράς και του ρόλου της προκαλεί μεγάλη οργή στην κοινωνία, επειδή απειλεί να υπονομεύσει ολόκληρο το σύστημα της προβλεψιμότητας, της τάξης και της ασφάλειας. Αυτό διέπεται από γενικά αποδεκτά πρότυπα ηθικής, τα οποία από πολλές απόψεις μπορεί να έρχονται σε αντίθεση με τις εσωτερικές αισθήσεις του ατόμου. Ένας ιερέας που ακούει σκληρό βράχο θα προκαλέσει σύγχυση και η αναπαραγωγή σε μια ροκ μπάντα μπορεί να υποστεί δημόσια παρενόχληση. Ταυτόχρονα, η συμπεριφορά του δεν θα έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες που καθορίζει ο ρόλος του κληρικού, αλλά το γεγονός ότι η συμπεριφορά δεν ταιριάζει με την άποψη και οι προσδοκίες της πλειοψηφίας θεωρούνται απόκλιση από τον δεδομένο κοινωνικό ρόλο.

Επιπλέον, πολλές κοινωνικές καταστάσεις απαιτούν την εκπλήρωση πολλών κοινωνικών ρόλων. Το καθεστώς της συζύγου περιλαμβάνει το ρόλο της νοσοκόμας, του γιατρού, του νοσηλευτή, της ερωμένης και ούτω καθεξής. Η κοινωνική θέση ενός διευθυντή μπορεί να περιλαμβάνει την εκπλήρωση όλων των επαγγελματικών ρόλων των παρόντων υπαλλήλων.

Η παρουσία ενός τέτοιου πλαισίου και η αυστηρή απαίτηση συμμόρφωσης με τους κοινωνικούς ρόλους καθιστούν τις ζωές και τη συμπεριφορά των ανθρώπων περισσότερο προβλέψιμες, γεγονός που επηρεάζει άμεσα το επίπεδο της συνολικής κοινωνικής ασφάλισης και τη μείωση της εσωτερικής αίσθησης άγχους σε κάθε άτομο. Αυτό το σύστημα των προσδοκιών του ρόλου, όπως ο έλεγχος της κοινωνίας, ξεκινά και ριζώνει από την πρώιμη παιδική ηλικία. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται κοινωνικοποίηση, όταν μέσα από το παιχνίδι και τις εξηγήσεις των ενηλίκων, βλέποντας ταινίες και διαβάζοντας παραμύθια, βλέποντας τους γύρω τους, το παιδί απορροφά και θυμάται τους κανόνες συμπεριφοράς στην κοινωνία. Η διαφορά μεταξύ των παιχνιδιών των παιδιών είναι χτισμένη σε αυτό - τα κορίτσια κουνήφια κουτάβια μωρών, και τα αγόρια κατασκευάζουν κάστρα, τα οποία προετοιμάζονται για περαιτέρω ενηλίκων υλοποίηση των ρόλων. Ομοίως, οι γονείς διδάσκουν τα παιδιά - τα κορίτσια συνδέονται με τη βοήθεια των νοικοκυριών, τα αγόρια ασχολούνται με τις επισκευές των νοικοκυριών. Η ανατροφή της πριγκίπισσας διαφέρει σημαντικά από την ανατροφή των αγροτικών παιδιών και μεταδίδονται οι εντελώς διαφορετικές συμπεριφορικές δεξιότητες που απαιτούνται από την κατάσταση.

Η αυστηρή εκπλήρωση των ρόλων και η παρουσία ορισμένων στερεότυπων προσδοκιών επιτρέπει την επιτάχυνση της διαδικασίας επικοινωνίας για την αύξηση του βαθμού εμπιστοσύνης. Πηγαίνοντας στο γραφείο του γιατρού, κάθε άτομο ακούει τις συμβουλές του και χρησιμοποιεί τη βοήθεια. Εάν δεν υπήρχαν κοινωνικοί ρόλοι που καθορίζονταν από την κοινωνική θέση, τότε θα ήταν απαραίτητο να ελέγχεται η διαθεσιμότητα των διπλωμάτων, η αυθεντικότητά τους, να τριπλασιάζονται οι πρακτικές δεξιότητες που έχει αποκτήσει ο γιατρός και να διαρκέσει πολύς χρόνος για να αντιμετωπιστούν τα εσωτερικά κίνητρα των δραστηριοτήτων του.

Είδη κοινωνικών καθεστώτων

Κάθε άτομο έχει πολλές κοινωνικές καταστάσεις · είναι αδύνατο να στερηθεί απολύτως οποιουδήποτε καθεστώτος ενώ βρίσκεται σε κοινωνική κοινωνία. Ακόμη και σε κατάσταση στέρησης ενός καθεστώτος, εμφανίζεται αμέσως άλλο, αντικαθιστώντας τον (ένας λογιστής γίνεται άνεργος μετά την εκτέλεσή του, μια σύζυγος γίνεται χήρα αφού ο σύζυγός της πεθαίνει, ένας φοιτητής γίνεται φοιτητής μετά την αποφοίτηση).

Η εικόνα κατάστασης συνοδεύει όλους τους τύπους κοινωνικών καταστάσεων και αντικατοπτρίζει τον συνδυασμό ιδεών και προσδοκιών από ένα άτομο στην κατηγορία αυτή. Αυτές είναι οι κοινωνικές απαιτήσεις που πρέπει να εκπληρώσει κάποιος, αλλιώς μπορεί να χάσει την κατάστασή του απαιτώντας συμμόρφωση με αυτούς τους κανόνες. Για παράδειγμα, ένας ιερέας δεν πρέπει να κοιμάται μεθυσμένος κάτω από ένα φράχτη, οι δάσκαλοι δεν πρέπει να κερδίζουν επιπλέον χρήματα με την πορνεία, και ένας γιατρός δεν μπορεί να ξεχάσει να έρθει στην κλήση.

Υπάρχουν αρχικές κοινωνικές καταστάσεις που διαμορφώνουν την επακόλουθη εξέλιξη ενός ατόμου, την άποψή του και την παγκόσμια αντίληψη, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά και σε καμία περίπτωση δεν διορθώνονται. Με βάση αυτές τις πρώτες έμφυτες καταστάσεις, θα εμφανιστούν οι πρώτες διαφορές στις ικανότητες του κατεχομένου ιεραρχικού επιπέδου. Τα βιολογικά καθορισμένα χαρακτηριστικά (εθνικότητα, φύλο) σχετίζονται με έμφυτες ή δοθείσες καταστάσεις. Αυτές οι καταστάσεις έχουν από καιρό θεωρηθεί αμετάβλητες και ανεπηρέαστες, αλλά με την ανάπτυξη της ιατρικής έχει καταστεί δυνατή η αλλαγή του φύλου σύμφωνα με τις εσωτερικές αισθήσεις. Επίσης, τα παιδιά που γεννιούνται σε άλλη χώρα, στις εξωτερικές τους συμπεριφοριστικές και χαρακτηριστικές εκδηλώσεις αντανακλούν τα τυπικά χαρακτηριστικά του έθνους όπου ανατρέπονται. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά των προσφύγων και των εκτοπισθέντων, οι οποίοι, λόγω της υψηλής προσαρμοστικότητας της ηλικίας των παιδιών, απορροφούν τους πολιτισμούς της χώρας διαμονής. Επίσης, οι έμφυτες καταστάσεις εκφράζουν την συνάφεια και προσφέρουν αυτόματα ένα άτομο με κοινωνικό ρόλο (γιος, υιοθετημένο παιδί, detdomovots).

Με βάση τις έμφυτες καταστάσεις, δημιουργείται ένα ορισμένο μέρος του νομοθετικού συστήματος - η υποχρέωση στρατιωτικής θητείας, η άδεια συμμετοχής στις εκλογές, η σοβαρότητα της ποινικής δίωξης κλπ.

Υπάρχει μια αποκτηθείσα κατάσταση που αποκτάται ως αποτέλεσμα σημαντικών γεγονότων. Έτσι, οι πρίγκιπες γίνονται βασιλιάδες, οι νύμφες γίνονται συζύγοι μετά το γάμο. Είναι οι αποκτηθείσες καταστάσεις που αντικατοπτρίζουν τις σχέσεις νεφών-οικογενειών (πεθερά, πεθερός, σύζυγος κ.λπ.).

Η επιτευχθείσα κατάσταση είναι ένα είδος απόκτησης, αλλά αντικατοπτρίζει τη συνειδητή επιθυμία ενός ατόμου και τις σταδιακές προσπάθειες που καταβάλλονται για την αλλαγή (συνήθως αυξάνουν) τη δική τους κοινωνική θέση. Τις περισσότερες φορές, αυτός ο τύπος περιγράφει επαγγελματικές κατηγορίες, για τις οποίες είναι αναγκαία η προσπάθεια - να αποκτήσετε πρόσθετη πιστοποίηση, να πραγματοποιήσετε μια επιτυχημένη εκστρατεία, να δείξετε προσωπικές ιδιότητες επιμονής και ικανότητας. Η αύξηση της κοινωνικής κατάστασης, όπως και η μείωσή της, απαιτεί έγκαιρη ανταπόκριση και αλλαγή συμπεριφοράς σύμφωνα με τις καταστάσεις. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε μιλήστε για δυσλειτουργία και απώλεια επαρκούς αυτο-αντίληψης.

Η επιτευχθείσα κοινωνική κατάσταση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την έμφυτη, διότι η εκπαίδευση, η παρουσία ενός ευρέος φάσματος γνωστών, η ευκαιρία για ταξίδια και η γνώση του κόσμου ανοίγει περισσότερες ευκαιρίες για ένα άτομο να αποκτήσει ένα υψηλό επίπεδο επιτυχίας. Ωστόσο, υπάρχει ένα ενδιαφέρον σχέδιο - η υψηλή κατάσταση που επιτυγχάνεται είναι πάντα πιο σημαντική από την έμφυτη. Αυτό οφείλεται στην αναγνώριση από την κοινωνία των επιτευγμάτων και δεν δόθηκε, ανεξάρτητα από τις αρχικές τους θέσεις.

Η καθορισμένη κατάσταση αποκτάται ανεξάρτητα από την επιθυμία και την προσπάθεια. Έτσι, η ηλικία είναι ένα καθορισμένο εγγενές καθεστώς και η κατάσταση στην οικογένεια (για παράδειγμα, η δεύτερη σύζυγος) είναι μια καθορισμένη κατάσταση.

Υπάρχουν επίσης μικτές κοινωνικές καταστάσεις ή διαφορές κατάστασης που συμβαίνουν ως αποτέλεσμα ενός δυσμενούς συνόλου περιστάσεων (πολιτικές αναταραχές, πόλεμοι, απώλεια εργασίας ή υγεία). Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο ιδιοκτήτης πολλών εργοστασίων μπορεί να νοικιάσει ένα διαμέρισμα ενός δωματίου σε μια φοβερή κατάσταση και ο καθηγητής της κυβερνητικής μπορεί να εργαστεί ως φύλακα.

Υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα όπως το κύριο κοινωνικό καθεστώς. Συνήθως, ο κύριος άνθρωπος αναλαμβάνει το επαγγελματικό του καθεστώς, το οποίο επηρεάζει την επιλογή του περιβάλλοντος, τις ευκαιρίες που του παρέχονται οικονομικά. Για τις πατριαρχικές χώρες με παραδοσιακή πολιτιστική συνιστώσα μιας γυναίκας, η κύρια θέση της είναι το φύλο. Κατά τον προσδιορισμό της σημαντικότερης κοινωνικής θέσης, είναι απαραίτητο να επικεντρωθούμε στην περιβάλλουσα πραγματικότητα και στα χαρακτηριστικά του πολιτισμού όπου βρίσκεται το άτομο.

Επίσης, υπάρχουν δευτερεύουσες καταστάσεις, κάθε μία από τις οποίες μπορεί να αλλάξει αρκετές φορές την ημέρα ή ανά εποχή. Η αναγνώρισή τους είναι ασήμαντη και εμφανίζεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Αυτό μπορεί να είναι η κατάσταση ενός επιβατικού λεωφορείου ή του κοινού σε μια συναυλία, έναν πεζό ή έναν αγοραστή.

Παραδείγματα κοινωνικής κατάστασης

Οποιοδήποτε είδος κοινωνικής κατάστασης απεικονίζεται καλά με παραδείγματα. Για παράδειγμα, η πιο σημαντική κατάσταση που είναι εγγενής σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στην κοινωνική αλληλεπίδραση είναι ένα άτομο. Είναι τόσο γενικευμένη και θολή, παρουσιάζεται a priori, ότι δεν λαμβάνεται υπόψη ακόμη και όταν εξεταστεί. Άλλα παραδείγματα συγγενών καταστάσεων μπορεί να είναι η εθνικότητα, καθώς και η ιθαγένεια και η αλληλεπίδραση αυτών των δύο καθεστώτων μπορεί με τον συνδυασμό τους να οδηγήσει σε ένα τρίτο (για παράδειγμα, οι Εβραίοι στη στρατιωτική Γερμανία θεωρούνταν άνθρωποι δεύτερης κατηγορίας). Το εγγενές καθεστώς, το οποίο καθορίζει το φύλο, δίνει επίσης ορισμένες κοινωνικές καταστάσεις και ρόλους που συνδέονται με αυτούς (κόρη ή γιος, αδελφή, εγγονή, ορφανά).

Приобретенные статусы несколько похожи с врожденными, только на их наличие человек может повлиять самостоятельным осознанным выбором. Именно так расширяются родственные роли - незнакомые люди становятся мужем и женой, создавая новую семью, а их родственники приобретают новые социальные статусы относительно друг друга (свекровь, золовка, свояченица, кум и прочее).

Σε αντίθεση με τις συγγενείς και πρακτικά μη διορθωτικές, οι επεισοδιακές καταστάσεις γεμίζουν τη ζωή μας και μπορούν να παρουσιαστούν με παραδείγματα συμμετεχόντων σε απεργίες, επισκέπτες σε κινηματογράφο ή καφενείο, επιβάτη ταξί ή τρένου, αγοραστή ή συμμετέχοντα σε ένα ράλι. Αυτές οι καταστάσεις μπορούν να επαναλαμβάνονται περιοδικά στη ζωή του ίδιου προσώπου και επίσης χωρίς ιδιαίτερη επιρροή στη συνολική εικόνα της ζωής αντικαθίστανται από το αντίθετο.

Οι καταστάσεις που επιτυγχάνονται συνήθως σχετίζονται με τις επαγγελματικές διατάξεις και τις διατάξεις περί καθεστώτος και συχνά έχουν τα δικά τους ξεχωριστά διακριτικά. Αυτό μπορεί να είναι επάγγελμα (γιατρός, αστυνομικός, δικηγόρος, βιολόγος), θέση (πρόεδρος, αναπληρωτής καθηγητής, ηγέτης), θέση ζωής (downshifter, vagabond). Οι επιτευχθείσες κοινωνικές καταστάσεις περιλαμβάνουν κατηγορίες όπως κλέφτες, δολοφόνους, άτομα χωρίς συγκεκριμένο τόπο διαμονής. Αυτή είναι η άλλη πλευρά του κέρματος, αντικατοπτρίζοντας τις λανθασμένες προσπάθειες ή την έλλειψη δέσμευσης για ανάπτυξη.

Οι επιτευχθείσες καταστάσεις είναι σχεδόν πάντα εξωτερικές αναγνωριστικές μάρκες - γιατροί, στρατιωτικοί, υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, πυροσβέστες φορούν στολές, αθλητές έχουν μετάλλια και κύπελλα, ακόμη και οι κρατούμενοι έχουν το δικό τους σύστημα εξωτερικής ιεραρχικής ταυτοποίησης με τη μορφή τατουάζ.

Οποιαδήποτε εκδήλωση κοινωνικής κατάστασης δεν μπορεί πάντα να ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες της κοινωνίας · είναι αδύνατον να αντέξει τόσο τη γραμμή συμπεριφοράς όσο και την εξωτερική αλληλογραφία και χωρίς να καταστρέψει οποιαδήποτε άλλη κατάσταση.

Πώς να βελτιώσετε την κοινωνική θέση

Η κοινωνική κατάσταση δεν είναι μόνιμη και φυσική, η επιθυμία κάθε ατόμου είναι να την αυξήσει. Υπάρχουν περισσότερα αναγνωρισμένα επαγγέλματα, τόποι διαμονής, υψηλότεροι μισθοί, και σε ορισμένες χώρες υπάρχει ακόμη και ένα προτιμώμενο φύλο. Ορισμένες κατηγορίες ατόμων δεν μπορούν να επηρεάσουν. Έτσι, ακόμα κι αν έχετε μια πράξη αλλαγής φύλου, είναι αδύνατο να αλλάξετε a priori τους βιολογικούς γονείς και την εθνικότητα. Αλλά τα περισσότερα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο υπόκεινται σε αλλαγές και μπορείτε να βελτιώσετε την κοινωνική σας κατάσταση.

Η βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης συμβάλλει στο κίνητρο της προσωπικότητας και την παρουσία φιλοδοξιών. Χωρίς την επιθυμία να βελτιώσουν τη ζωή τους και να επιλέξουν το καλύτερο, η πρόοδος είναι αδύνατη. Αυτό ισχύει για όλα - από την επιλογή της εργασίας, μέχρι την οικοδόμηση σχέσεων. Όσοι πιστεύουν ότι έχουν ανεπαρκή εμπειρία ή γνώση αναζητούν εργασία με χαμηλούς μισθούς ή κακές συνθήκες εργασίας και ξοδεύουν ολόκληρη τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο. Σε αυτό το στάδιο αξίζει να σταματήσουμε και να αρχίσουμε να εξετάζουμε τις κενές θέσεις των εταιρειών με κύρος και των θέσεων με υψηλό μισθό. Μπορείτε να τους στείλετε το βιογραφικό σας, αλλά η βέλτιστη μελέτη των απαιτήσεων του εργοδότη - αυτή θα είναι η στρατηγική σας για να βελτιώσετε την κοινωνική τους κατάσταση. Μελετήστε τα απαραίτητα προγράμματα, τραβήξτε το επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών και με την πάροδο του χρόνου το βιογραφικό σας σημείωμα θα γίνει το καλύτερο μεταξύ εκείνων που αξιώνουν μια αξιοπρεπή και ενδιαφέρουσα δουλειά.

Κοιτάξτε πώς αυτοί των οποίων το βιοτικό επίπεδο σας αρέσει να ζουν. Μελετήστε προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο ξοδεύουν το χρόνο τους, με τους οποίους επικοινωνούν, πόσο χρόνο αφιερώνουν στην αυτο-ανάπτυξη και σε ποιους τομείς. Ίσως θα παρατηρήσετε ότι τα βράδια της Παρασκευής αυτό το άτομο ξοδεύει όχι σε μπαρ, αλλά στη μελέτη λογιστικών προγραμμάτων και αντί να παρακολουθεί την παράσταση επιλέγει να περάσει το Σαββατοκύριακο σε ένα κέντρο ψυχαγωγίας με επιχειρηματικούς εταίρους.

Κάθε φορά που χρειάζεται να αυξήσετε το επίπεδό σας: εάν τώρα δεν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά το μεσημεριανό γεύμα, τότε θα πρέπει να βρείτε την ευκαιρία να φάτε το γρήγορο φαγητό, όταν γίνεται ο κανόνας, ήρθε η ώρα να αρχίσετε να πηγαίνετε σε καντίνες ή σε απλά καφενεία, τότε πρέπει να αναβαθμίσετε το επίπεδο στα εστιατόρια και ένα μεμονωμένο μενού και να εξοικειωθείτε με τον σεφ ένας μάγειρας. Σχεδόν σε μια τέτοια κλίμακα πρέπει να οικοδομηθεί όλη η ζωή. Μην σώζετε, αλλά αναζητήστε τρόπους ανάπτυξης.

Υπάρχουν πάντα καλύτερες θέσεις ή ευκαιρίες για να ανοίξετε την επιχείρησή σας. Στις επιλογές τους, πού να επενδύσουν ενέργεια, είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Αν θέλετε να ανοίξετε το εστιατόριο σας, τότε ο καλύτερος τρόπος για να ολοκληρώσετε μαθήματα μαγειρικής και εάν θέλετε μια θέση σε μια διεθνή εταιρεία, τότε θα πρέπει να μελετήσετε τέλεια τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες.

Εκτός από πολύ συγκεκριμένες πρακτικές δεξιότητες και γνώσεις, θα χρειαστούν ειδικές γνώσεις και συνήθειες που αντιστοιχούν σε αυτό το κοινωνικό στυλ. Για τις εκτελεστικές θέσεις, θα πρέπει να μάθετε τέλεια επιχειρηματική εθιμοτυπία και την ψυχολογία της διοίκησης. Οποιαδήποτε αλλαγή θέσης, τομέα δραστηριότητας ή επιπέδου εργασίας απαιτεί αλλαγή στυλ. Και στυλ συμπεριφοράς και στυλ ένδυσης. Αν χρησιμοποιούσατε διαφημιστικό γραφείο, μπορείτε να περπατήσετε σε ένα τεντωμένο πουλόβερ με μώλωπες κάτω από τα μάτια σας και να αλλάξετε αυτό το πεδίο δραστηριότητας σε έναν σχεδιαστή περιοδικών, τότε θα πρέπει να αλλάξετε την εμφάνισή σας ώστε να ταιριάζει με τη γενική κατεύθυνση. Και αν έχετε προσληφθεί για το σχεδιασμό ενός πολιτικού προγράμματος, θα πρέπει να αλλάξετε το στυλ επικοινωνίας και να αφαιρέσετε τις συνήθειες καθυστέρησης και να ζήσετε ελεύθερα.

Η βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης συνδέεται πάντοτε με μια γρήγορη και επαρκή προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και όσο πιο σύντομα συμβαίνει αυτό, τόσο περισσότερες πιθανότητες θα είναι να κερδίσετε ένα βήμα προς το βήμα που θα φτάσετε, αντί να ολισθήσετε. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να ζήσετε λίγο στο μέλλον και τώρα να αντιστοιχεί σε ένα αυξημένο στάδιο. Κατά τη βραδιά υποδοχής στην πρεσβεία είναι απαραίτητο να φτάσουμε σε ένα σμόκιν και να μην τον ψάξουμε πριν εισέλθουμε στους περαστικούς.

Όσο περισσότερο όλες οι εξωτερικές σας εκδηλώσεις θα αντιστοιχούν στην επιθυμητή κατάσταση, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να την πάρετε. Εξαιρετικά ευέλικτη στις γλώσσες και επιχειρηματική εθιμοτυπία, ο υπάλληλος λαμβάνει διαρκείς προσκλήσεις από το αφεντικό για να συναντηθεί με τους χορηγούς και γίνεται αναπληρωτής του. Και ένας άλλος υπάλληλος, πιο προηγμένος ως ειδικός, αλλά με ολόκληρη την εμφάνισή του που δείχνει συμμετοχή στη μεσαία τάξη ερμηνευτών, ποτέ δεν θα προσκληθεί σε τέτοιες εκδηλώσεις.

Αυτό, παρεμπιπτόντως, ισχύει και για τις προσωπικές σχέσεις. Εάν αισθάνεστε άξιος, είστε στα σωστά σημεία, τότε ο σύντροφος θα σας συναντήσει ευγενικό και μοιραστείτε τα γούστα σας. Εάν μείνετε μεθυσμένος σε ένα μπαρ και φύγετε με την πρώτη γειτονιά, τότε μην εκπλαγείτε ότι αυτό δεν είναι πρίγκιπας.

Παρακολουθήστε την υγεία σας και επενδύστε όχι μόνο στη θεραπεία, αλλά στην εξέταση, την επιθεώρηση ρουτίνας, τα προληπτικά μέτρα, την επίσκεψη σε σανατόρια και το αθλητικό παιχνίδι. Η φροντίδα της υγείας σας οδηγεί στην επίτευξη υψηλών αποτελεσμάτων. Διεγείρει την εγκεφαλική δραστηριότητα, την αντοχή, σταθεροποιεί το νευρικό σύστημα. Όσον αφορά τα νεύρα - πρέπει να προσπαθήσετε να επιβραδύνετε, επειδή η πιο φασαρία και κραυγές για τη δική τους αποκλειστικότητα και την επιθυμία να είναι υψηλότερες, όσο χαμηλότερο είναι το αποτέλεσμα. Η χαλαρότητα και η ηρεμία κάνουν δυνατή τη λήψη των σωστών αποφάσεων.